Primul schimb pentru marimea nepotrivita este asigurat!
(+40)371491708

Flash Winter Sales

Home » Regulamente Campanii Marketing » Flash Winter Sales

REGULAMENTUL CAMPANIEI

“Flash Winter Sales

PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE:

 21 ianuarie – 28 februarie 2022

 

1. Organizatorul Campaniei Promotionale

 

Campania promo┼úional─â din perioada 21 ianuarie – 28 februarie 2022 (denumita in cele ce urmeaza “Campania” sau “Promotia”) este organizat─â de Societatea GITTANOS COMPANY SRL, cu sediul social în Timisoara, Str. Dacilor nr.14, jud. Timi╚Ö, înregistrat─â la Registrul Comer┼úului sub nr. J35/2488/1994, CIF RO 6240525. Campania se desf─â┼čoar─â sub ac╚Ťiunea prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru to┼úi participan┼úii.  

Organizatorul î┼či rezerv─â dreptul  de  a  modifica  si/sau complete  prezentul Regulament oricand pe parcursul Campaniei, precum si dreptul de a suspenda si / sau inceta si / sau intrerupe si / sau prelungi oricand desfasurarea Campaniei, dar nu înainte de a anun┼úa modificarea pe website-ul www.charme.ro.

Modificarile de orice fel aduse prezentului Regulament, care vor fi cuprinse in Actele Aditionale la acesta, urmeaza sa intre in vigoare incepand cu data afisarii lor pe website-ul www.charme.ro.

Regulamentul Campaniei este redactat in temeiul si cu respectarea dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si a serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.


2. Afișarea prezentului Regulament:

 

Regulamentul va fi adus la cunostinta publicului conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil gratuit, incepand cu data de 21 ianuarie 2022.

Prezentul Regulament va fi afisat in mod vizibil pe siteul Societatii: www.charme.ro.

 

3. Aria de desf─â╚Öurare a Campaniei 

 

Prezenta Campanie se desf─â┼čoar─â pe teritoriul României, pe magazinul online www.charme.ro al Societatii GITTANOS COMPANY S.R.L.

 

4. Perioada de desfasurare a Campaniei 

 

Campania se va desfasura in perioada 21 ianuarie – 28 februarie 2022.

.

Dupa data incheierii Campaniei, produsele participante cuprinse in aceasta Campanie isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.

Produsele participante la Campanie sunt disponibile in limita stocului existent in magazinul online www.charme.ro

 

5. Dreptul de participare si Mecanismul Campaniei 

 

Campania este deschisa tuturor clientilor din cadrul magazinului online CHARME, persoane juridice si persoane fizice, care sunt posesorii unui buletin de identitate sau carte de identitate sau pasaport valabile pe toata durata desfasurarii Campaniei si care au implinit 18 ani la momentul inscrierii in Campanie, care respecta prevederile prezentului Regulament, nu sunt salariati si/sau colaboratori persoane fizice ai Organizatorului societ─â╚Ťii „ CHARME Lingerie”, nu sunt rude sau afini ale persoanelor mentionate mai sus, pana la gradul IV inclusiv, in linie directa sau colaterala, care achizitioneaza din magazinul online www.charme.ro produse participante la Campanie, in perioada Campaniei. 

Prin participarea la Campanie, Participan┼úii confirm─â (i) au citit, au inteles Regulamentul si accepta termenii si conditiile acestuia; (ii) obligativitatea respectarii integrale a prevederilor prezentului Regulament ┼či î┼či exprim─â acordul în privin┼úa acestora, iar participarea la aceasta Campanie implic─â acceptarea integral─â, expres─â ┼či neechivoc─â a prezentului Regulament. Participarea la Campanie se va face în mod obligatoriu prin punerea la dispozitie a datelor personale: nume si prenume, adresa si telefon, iar optional adresa e-mail, cu respectarea dispozitiilor GDPR, conform inscrisului care se va inmana in acest sens Clientului la data la care Clientul va achizitiona produse CHARME Lingerie si va solicita aplicarea de reduceri conform prezentei Campanii. Date de identificare: nume, prenume sau denumirea firmei; adresa de domiciliu sau adresa sediului social; num─âr de telefon; adresa de e-mail; Clauza privind acordul Participantului de a primi prin e-mail informa┼úii despre promo┼úiile Organizatorului: "Sunt de acord s─â primesc pe viitor informa┼úii cu caracter prom┼úional din partea Organizatorului prin orice mijloace de comunicare (email)."

 

6. Mecanismul Campaniei 

 

1. În cadrul Campaniei exista urmatoarele categorii de reduceri: 

 • Produse la care se aplica 15% reducere;
 • Produse la care se aplica 20% reducere;
 • Produse la care se aplica 25% reducere;
 • Produse la care se aplica 35% reducere;

*Perioada de desfasurare a campaniei: 21.01. – 28.02.2022

 

Nota! Pentru cumparaturi cu valoare mai mare de 250 de lei, transportul este GRATUIT oriunde in Romania.  


7. FORTA MAJORA 

 

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. 

Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform Cod civil. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice aparitia acesteia pe pagina sa de website.

 

8. Confidentialitatea datelor si respectarea GDPR

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal in temeiul legii si drept urmare a existentei interesului legitim al CHARME Lingerie (operatorul de date cu caracter personal):

In conformitate cu prevederile prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protec┼úia persoanelor fizice în ceea ce prive┼čte prelucrarea datelor cu caracter personal CHARME Lingerie si se angajeaz─â s─â protejeze confiden╚Ťialitatea ╚Öi securitatea acestora datelor cu caracter personal ale Clientilor care achizitioneaza produse in cadrul acestei Campanii.

Destinatarii datelor cu caracter personal: Datele cu caaracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre CHARME Lingerie - Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului, precum si autoritatilor, in cazurile in care CHARME Lingerie trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Clientul Cumparator va furniza urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, semn─âtura, telefon, fax, adres─â, adres─â de e-mail, seria ╚Öi num─ârul actului de identitate, codul numeric personal. 

CHARME Lingerie va procesa datele astfel colectate de la Cumparator exclusiv in urmatoarele scopuri: incheierea contractului de vanzare cumparare, livrarea produselor achizitionate conform optiunii Cumparatorului, in scopuri contabile si de audit, conform prevederilor legisla╚Ťiei contabile si fiscale, precum si in vederea organizarii eviden┼úei clien┼úilor, in scopul respectarii obligatiei de garantie a produselor achizitionate. 

 

Solicitarea consimtamantului Clientului in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing: cu ocazia perfectarii vanzarii, Clientii Cumparatori vor primi spre completare inscrisul, in 2 exemplare, un exenplar revenind Clinetului Cumparator dupa completare, avand urmatorul continut:

„ CHARME Lingerie ar dori sa va trimita informatii privind produsele si serviciile, campaniile publicitare , ofertele promotionale si evenimentele noastre, prin intermediul e-mailului si/sau telefonului, in scopul de a va tine la curent noutatile  si de a promova si imbunatati serviciile si produsele pe care noi le oferim (denumite generic scopuri de markting). In vederea indeplinirii acestor scopuri, mentionam ca se vor procesa datele dumneavoastra personale: nume, prenune, adresa de e-mail si/ sau numarul de telefon (fix si/sau mobil). Datele dumneavoastra nu vor fi procesate in niciun alt scop, decat cu consimtamantul dumneavoatra prealabil.

Datele cu caracter personal ale Cump─âr─âtorului vor putea fi transferate catre colaboratorii in domeniul marketing-ului ai CHARME Lingerie, strict in scopuri de marketing. CHARME Lingerie are conventii / acorduri cu toti acesti colaboratori in vederea protejarii datelor cu caracter personal ale Clientilor/Cumparatorilor.

 

În cazul în care DORITI sa primiti  informatii privind produsele si serviciile, campaniile publicitare , ofertele promotionale si evenimentele noastre, prin intermediul e-mailului si/sau telefonului va rugam bifa┼úi:  DA Ôľí  prin e-mail Ôľí  prin telefon Ôľí

 

În cazul în care NU DORITI sa primiti informatii privind produsele si serviciile, campaniile publicitare, ofertele promotionale si evenimentele noastre, prin intermediul e-mailului si/sau telefonului va rugam bifa┼úi:  NU Ôľí 

In situatia acordarii consimtamantului, mentionam ca acesta va putea fi retras in orice moment contactandu-ne in scris la adresa de email: „data.protection@charme.ro”, sau prin posta/ curierat la adresa: GITTANOS COMPANY SRL, cu sediul social în Timisoara, Str. Dacilor nr.14, jud. Timi╚Ö, înregistrat─â la Registrul Comer┼úului sub nr. J35/2488/1994, CIF RO 6240525, iar datele dumneavostra nu vor mai fi procesate in scopuri de maketing.”

 

Diverse

 

Datele nu vor fi dezvăluite altor terţi si nici nu vor fi procesate in alt scop decat cu consimtamantul prealabil al Clientului Cumparator.

 

In conformitate cu prevederile prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protec┼úia persoanelor fizice în ceea ce prive┼čte prelucrarea datelor cu caracter personal Cump─âr─âtorul beneficiaz─â de urmatoarele drepturi:

 

 • dreptul de acces la datele tale cu caracter personal; 
 • dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul la ╚Ötergerea datelor cu caracter personal; 
 • dreptul la restric╚Ťionarea prelucr─ârii datelor cu caracter personal 
 • dreptul de a se opune prelucr─ârii datelor cu caracter personal;
 • dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal, precum ╚Öi 
 • dreptul de a depune o plângere în fa╚Ťa autorit─â╚Ťii de supraveghere (ANSPDCP).   

 

Pentru orice informa╚Ťii cu privire la protec╚Ťia datelor personale, Clientii se pot adresa la adresa de email: data.protection@charme.ro”.

 

Organizatorul este inscris in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, sub nr. 18902, atribuit de A.N.S.P.D.C.P. Participantii la Campania Promotionala sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii la Campanie isi vor exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului.

 

Organizatorul nu condi┼úioneaz─â participarea la Campania Promotionala de exprimarea acestui acord. În cazul în care participan┼úii nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare în acest sens.

Temeiul juridic al prelucrarii: Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta. Securitatea datelor cu caracter personal: CHARME Lingerie se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. 

 

CHARME Lingerie se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate. 

 

Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale: CHARME Lingerie are dreptul de a modifica dispozitiile prezentului capitol din Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul CHARME Lingerie, respectiv va fi adusa la cunostinata Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.  

 

 

 

 

 

 

Telefon
(+40)371491708
Adresa de email
contact@charme.ro
FacebookTwitterInstagramYoutube